1395/12/12 246 بازدید
دیدار با علما
  1. دیدار با حضرت آیت الله سید محمد کاظم مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد

    دیدار با حضرت آیت الله سید محمد کاظم مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد
  2. دیدار با حضرت آیت الله سید محمد کاظم مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد

    دیدار با حضرت آیت الله سید محمد کاظم مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد