1395/12/12 1059 بازدید
دیدار با علما
دیدار با آیت الله سید محمد کاظم مدرسی
  1. دیدار با حضرت آیت الله سید محمد کاظم مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد

    دیدار با حضرت آیت الله سید محمد کاظم مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد
  2. دیدار با حضرت آیت الله سید محمد کاظم مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد

    دیدار با حضرت آیت الله سید محمد کاظم مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد