1395/12/12 53 بازدید
بازدید جمعی از فعالان کانونها از مجتمع فرهنگی تحقیقاتی اندیشه امام (ره) استان اصفهان
  1. بازدید جمعی از فعالان کانونهای فرهنگی هنری از مجتمع فرهنگی تحقیقاتی اندیشه امام (ره) استان اصفهان

    بازدید جمعی از فعالان کانونهای فرهنگی هنری از مجتمع فرهنگی تحقیقاتی اندیشه امام (ره) استان اصفهان
  2. بازدید جمعی از فعالان کانونهای فرهنگی هنری از مجتمع فرهنگی تحقیقاتی اندیشه امام (ره) استان اصفهان

    بازدید جمعی از فعالان کانونهای فرهنگی هنری از مجتمع فرهنگی تحقیقاتی اندیشه امام (ره) استان اصفهان