روح خدا
جشنواره کشوری روح خدا
کد مطلب: 60 | تاريخ: 1396/05/16

برگزاری سلسله جلسات هفتگی خط امام در قالب جشنواره روح خدا (ره)

سلسله جلسات هفتگی خط امام در قالب جشنواره کشوری روح خدا (ره) با همکاری مؤسسه فرهنگ و اندیشه اسلامی استان یزد روزهای سه شنبه برگزار شد .